Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

  1. KIM JESTEŚMY?

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Małgorzata Kukulska z siedzibą w Warszawie (01-460) przy ul. Górczewskiej 200c/255 (My)

  1. W JAKIM CELU, NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ I JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PANA/PANI DANE OSOBOWE?

Pana/Pani dane osobowe, takie jak dane imię, nazwisko, numer telefonu i kod pocztowy będą przetwarzane przez nas w celu marketingu własnych produktów lub usług podmiotów z którymi współpracuje, w tym przyporządkowanie do właściwego geograficznie przedstawiciela:

  • w przypadku danych zebranych przez strony internetowe – na podstawie zgody do czasu jej cofnięcia,
  • w przypadku danych zebranych w formie ankiety – na podstawie zgody do czasu jej cofnięcia,
  • w przypadku danych zebranych z innych źródeł, np. poprzez formularz rekomendacji – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, do czasu złożenia sprzeciwu,

ale nie dużej niż przez okres 10 lat. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

  1. KOMU PRZEKAZUJEMY PANA/PANI DANE OSOBOWE?

Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. przedstawicielom Prudential, czy też dostawcom usług IT, mającym siedzibę w Wielkiej Brytanii, na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub na terytorium państw spoza EOG, takich jak Indie, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora danych lub Prudential.

Kraje spoza EOG mogą nie oferować takiego samego poziomu ochrony danych osobowych jak kraje EOG. Zanim Pana/Pani dane osobowe zostaną przekazane poza EOG, dołożymy wszelkich starań, aby takie przekazanie nie doprowadziło do obniżenia poziomu Pana/Pani ochrony zagwarantowanego na podstawie przepisów obowiązujących w krajach należących do EOG. Należyta ochrona Pana/Pani danych osobowych będzie zapewniona również w razie dalszego przekazania Pana/Pani danych osobowych z pierwotnego państwa trzeciego do innego (kolejnego) państwa trzeciego znajdującego się poza EOG.

W przypadku transferu Pana/Pani danych osobowych poza EOG ich przekazywanie odbywać się będzie na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.
Może Pan/Pani także poprosić o dodatkowe informacje w zakresie przekazywania danych poza EOG i uzyskać kopię przyjętych środków ochrony, kontaktując się z nami na zasadach określonych w pkt 5.

  1. PANA/PANI PRAWA

1)

Ma Pan/Pani prawo do żądania:

 

a.

dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy Pana/Pani dane osobowe są wykorzystywane, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach wykorzystania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a także o źródle ich pozyskania przez nas (art. 15 RODO – Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych);

 

b.

kopii danych osobowych, których nam Pan/Pani dostarczył/a, i przekazania jej Panu/Pani lub innemu wskazanemu podmiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie, jeżeli wykorzystujemy Pana/Pani dane na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy (art. 20 RODO);

 

c.

sprostowania Pana/Pani danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (art. 16 RODO);

 

d.

usunięcia Pana/Pani wszystkich lub niektórych danych osobowych (art. 17 RODO), jeżeli:

 

I.

wycofał/a Pan/Pani zgodę, a nie mamy innej podstawy prawnej wykorzystania tych danych;

 

II.

Pana/Pani dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były wykorzystywane;

 

III.

wniósł/wniosła Pan/Pani sprzeciw, który uznaliśmy za zasadny;

 

IV.

Pana/Pani dane osobowe są wykorzystywane niezgodnie z prawem;

 

e.

ograniczenia wykorzystania Pana/Pani danych osobowych (art. 18 RODO), tj. zażądać, abyśmy zaprzestali ich wykorzystania (nie dotyczy to jednak przechowywania Pana/Pani danych osobowych) w sytuacjach, gdy:

 

I.

kwestionuje Pan/Pani prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Pana/Pani danych;

 

II.

kwestionuje Pan/Pani zgodność z prawem wykorzystania przez nas danych osobowych;

 

III.

nie potrzebujemy już tych danych, ale Panu/Pani są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń;

 

IV.

wniósł/wniosła Pan/Pani sprzeciw wobec wykorzystywania Pana/Pani danych – do czasu podjęcia przez nas decyzji co do zasadności sprzeciwu.

2)

Ma Pan/Pani również prawo do:

 

a.

cofnięcia wyrażonej zgody na wykorzystywanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem ich wykorzystywania na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 7 RODO);

 

b.

wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów. Na skutek wniesienia sprzeciwu rozważymy, czy – ze względu na Pana/Pani szczególną sytuację – ochrona Pana/Pani interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, wykorzystując dane osobowe. Jeżeli Pana/Pani sprzeciw okaże się zasadny, a nie ma innej podstawy prawnej wykorzystania tych danych, usuniemy je ( art. 21 ust. 1 RODO).

 

  1. JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag i wniosków dotyczących niniejszej klauzuli w celu cofnięcia zgody, wyrażenia sprzeciwu lub skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z Małgorzata Kukulska za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@2w1dlapewnejprzyszlości.pl lub drogą pisemną na adres siedziby podany powyżej.

Ma Pan/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.